messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
check_circle สาส์นจากนายก
สาส์นจากนายก อบต.

สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
สาส์นนายก อบต.โป่งน้ำร้อน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างยิ่ง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้การสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ได้ร่วมมือเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การพิจารณาปัญหาโดยมีข้อมูลผลมติจากทางประชาคมเป็นหลักและนำมาให้ฝ่ายสภาพิจารณาช่วยกันจึงนำไปพัฒนาในส่วนที่จำเป็นตามลำดับ จะเห็นได้ว่าการบริหารทางอบต.เองไม่ได้คิดตัดสินใจเองตามลำพังเพียงฝ่ายเดียว หากแต่นำเอาปัญหาความต้องการของประชาชนโดยผ่านการทำประชาคมเป็นหลัก ในการสนองตอบความต้องการ โดยผ่านมติของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ จึงจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นตามลำดับแต่ละหมู่บ้านโดยทั่วถึงกัน นับตั้งแต่กระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลโป่งน้ำร้อน ให้ได้มีโอกาสเข้ารับใช้และพัฒนาอบต.โป่งน้ำร้อนในด้านต่างๆ ซึ่งกระผมได้บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน เพื่อให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากอบต.โป่งน้ำร้อนให้มากที่สุด ในการนี้กระผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตำบลโป่งน้ำร้อนทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกับอบต.โป่งน้ำร้อนตลอดในทุกโครงการและทุกกิจกรรมที่ผ่านมา ท้ายที่สุดนี้กระผม และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะตั้งใจบริหารงานและพัฒนาอบต.โป่งน้ำร้อนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน