ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 7 โครงการ