ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos 1% ยี่ห้อ 9M ขนาดซองพลาสติก 50 กรัม (บรรจุถังละ 500 ซอง) จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง