messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box สำนักปลัด
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
-ว่าง-
นิติกร ปก./ชก.
นายณนณ ภัทรพงศ์พล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงไกร ชัยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางธัญพิชชา เลิศศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเป้า แก้วยอดดี
คนงานประจำรถขยะ
นายเอกพันธ์ คำแหลง
คนงานประจำรถขยะ
นางกรรณิกา บุญธิมา
คนงาน