messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับการใช้งานระบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คู่มือ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
คู่มือ สมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
คู่มือ การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คู่มือ งานธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
คู่มือการปฏิบัติงานงานนิติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 229
คู่มือการปฏิบัติงานทำลายหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4463
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1